MR

MR en GMR

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan dat voortkomt uit de Wet op de Medezeggenschap Onderwijs(WMS). Het biedt ouders en leerkrachten de mogelijkheid mee te praten over de inhoud en organisatie van het onderwijs op school.
In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en vertegenwoordigers van de leerkrachten (de personeelsgeleding) die zes keer per jaar vergaderen. Zaken die in de MR besproken zijn, zijn onder andere:

 • onderwijskundige vernieuwingen of veranderingen
 • vakantierooster/vrije dagen 
 • het formatieplan
 • het schoolplan
 • financieel beleid
 • veiligheid en welzijn in en rond de school
 • communicatie naar de ouders
 • ARBO      
 • begroting 
 • nascholingplan   
 • schoolgids
 • taakbeleid  
 • personele zaken                                                                                                                                                                                                                                                     

Welke rechten heeft de MR?                                                                                               
Wettelijk is vastgelegd dat de MR de volgende rechten heeft:
 
Instemmingsrecht
Dit geldt bijvoorbeeld voor de vaststelling of wijziging van het schoolreglement en het leerplan. Ook met een verandering van de onderwijsmethode (bijvoorbeeld van “traditioneel” naar Daltononderwijs) moet de raad instemmen. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de medezeggenschapsraad zo’n ingrijpend besluit niet nemen.
 
Adviesrecht
Besluiten waarvoor een adviesrecht geldt zijn bijvoorbeeld een fusie, de vakantieregeling of een verandering van de grondslag van de school. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de medezeggenschap geeft. Het bestuur hoeft het advies echter niet over te nemen.
 
Communicatie aan de ouders
De MR vergadert 6 keer per jaar en is openbaar, u bent dus van harte welkom!  De vergaderdata vindt u terug op de site evenals de agendapunten van elk eerstvolgende vergadering. Tevens wordt de MR- vergadering aangekondigd en is er een terugkoppeling van de vergadering terug te vinden in de Nieuwsvogel.
 
Na iedere vergadering worden de goedgekeurde notulen op de site geplaatst. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de agenda of notulen, schroom niet! U kunt ons ten allen tijd mailen. Ons e-mailadres is mr@obs-trekvogel.nl

Samenstelling MR
Onze MR bestaat in het schooljaar 2017-2018 uit:
Ina Zoons (personeelsgeleding - voorzitter) en Marc Hoornweg (oudergeleding - secretaris).
In verband met de overgangssituatie richting de nieuwe school, zullen de afgetreden leden niet vervangen worden. 
De MR vergaderingen zullen, i.v.m. de fusie, gezamenlijk plaatsvinden met de MR van OBS Molenland. 


Vergaderdata en notulen:

5 september 2017

8 november 2017

Notulen 8 november '17

12 december 2017

Notulen 12 december '17

25 januari 2018

Notulen 25 januari '18

15 maart 2018

Notulen 15 maart '18

23 april 2018

Notulen 23 april '18

31 mei 2018

 

3 juli 2018 (onder voorbehoud) 


Jaarverslagen MR OBS De Trekvogel 

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2015-2016

Jaarverslag 2016-2017

 

Instemming fusie

Verslag-MR-instemmingstraject


Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Voor organisaties met meerdere scholen is het verplicht om een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen voor zogenoemde ‘bovenschoolse’ zaken, zoals Bijvoorbeeld: veranderingen in het bestuur van de stichting, invoering van wettelijke veranderingen in het onderwijs, jaarplannen en bijbehorende begroting van de stichting, etc. Onze school maakt deel uit van de stichting AURO waarin 10 openbare basisscholen samenwerken (zie ook ‘bestuur’), en er is ook een GMR. Er zijn namens onze school twee afgevaardigden. Vanuit de leerkrachten is dit Ina Zoons en vanuit de ouders is dat Natasja de Jong.
Voor vragen of informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter, bereikbaar onder telefoonnummer 0297-272754