Overblijf De Kloek

Doelstelling
Het overblijven op de Trekvogel valt formeel onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Voor de uitvoering heeft de school een overeenkomst gesloten met de stichting de Kloek. De stichting heeft tot doel de kinderen die gebruik maken van de mogelijkheid tot overblijven een prettige en veranwoorde lunchpauze aan te bieden.
 
Stichting de Kloek
Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter                Simon Telling (vader Yan Yi)
Penningmeester    Suzanne Mulder (moeder van Alèxandros en Kyros)
Secretaris                Marjolein Rietveld (moeder van Dewi)
Lid                            Jeroen van Nieuwkoop (vader van Kiki en Cas)    

Overblijfcoördinator: Henny van 't Schip

 
VerantwoordelijkhedenVoeren van de administratie, verantwoording afleggen aan MR
Onderhouden werkplan
Evaluatie overblijfmoeders en leerkrachten (minimaal 2 keer per jaar)
Overleg met MR en directie (2 keer per jaar)
Scholing overblijfouders
Aanschaf speelmaterialen

 
Overblijfouders
De tussenschoolse opvang op onze school wordt verzorgd door vrijwilligers, de overblijfouders. Hennie van ’t Schip is coördinator van de overblijfouders.
In totaal zijn er op dit moment 8 overblijfouders. Dat is gezien het aantal overblijvende kinderen op dit moment voldoende. Heeft u interesse om ook bij het overblijven te helpen dan kunt u zich wenden tot Hennie of het bestuur, u komt dan op een reservelijst en wordt benaderd als er nieuwe ouders nodig zijn.
 
Groepsgrootte
Overblijven dient onder toezicht plaats te vinden. Het aantal overblijfkrachten is gerelateerd aan het gemiddelde aantal leerlingen dat per dag gebruik maakt van de voorziening.
Het minimum aantal overblijfkrachten is in principe als volgt samengesteld:
1 overblijfkracht     tot een aantal van 15 leerlingen.
2 overblijfkrachten tot een aantal van 30 leerlingen.
3 overblijfkrachten tot een aantal van 45 leerlingen etc.
Echter, er moet minimaal één geschoolde overblijfkracht op school aanwezig zijn en er geldt een minimum van twee overblijfkrachten zodat leerlingen in geval van calamiteit nooit zonder toezicht blijven.
 
Tijdsindeling en ruimte
Leerlingen eten vanaf 12.00 uur onder toezicht van de eigen leerkracht hun meegebrachte eten en drinken op in de klas.
Van 12.15 tot 12.45 uur wordt het toezicht uitgeoefend door de overblijfouders op het speelterrein of bij slecht weer in twee ruimtes: de onderbouw in het lokaal van groep 3 en de bovenbouw in de centrale hal.
De Kloek beschikt over een kast met spelmaterialen die tijdens de TSO gebruikt worden.
De kinderen kunnen bij droog weer diverse buitenactiviteiten doen, waarvoor zij de beschikking hebben over voetbal, basketbal, tennisballen, springtouw, knikkers, zandbakspullen; ze kunnen schommelen, verstoppertje spelen, tikkertje doen etc. Bij slecht weer kunnen ze spelletjes doen, tekenen etc.
 De overblijfkrachten zien er op toe dat er tijdens het overblijven geen gebruik gemaakt wordt van leermiddelen en overige schoolinventaris.
 
Aanmeldingen
Het aanmelden voor het overblijven moet wekelijks worden gedaan bij het betreffende klaslokaal.
Zowel de leerkrachten als de coördinator, Henny van ’t Schip, zullen de lijsten dagelijks controleren. Iedere week zal een nieuwe lijst bij de groepen worden opgehangen. Ook de kinderen die op vaste dagen overblijven dienen dit op de lijsten aan te geven. De lijsten zullen tevens gebruikt worden voor de financiële administratie van de stichting de Kloek.
Hoe het aanmelden bij de verschillende groepen moet worden gedaan staat hieronder beschreven.
 
Groep 1 en 2
Bij de klas zal iedere week een klassenlijst hangen. Aan de ouders wordt gevraagd om door middel van een kruisje achter de naam van het kind aan te geven op welke dag/dagen van de betreffende week hij/zij zal overblijven. De lijst blijft de hele week aanwezig en kan indien gewenst dagelijks worden ingevuld. Het is dus niet noodzakelijk op maandag de overblijfdagen voor de gehele week aan te geven.
 
Groep 3 en 4
Bij de klas zal iedere week een klassenlijst hangen. Aan de kinderen eventueel begeleid door een ouder wordt gevraagd om door middel van een kruisje achter de naam aan te geven op welke dag/dagen van de betreffende week hij/zij zal overblijven. De lijst blijft de hele week aanwezig en kan indien gewenst dagelijks worden ingevuld. Het is dus niet noodzakelijk op maandag de overblijfdagen voor de gehele week aan te geven.
 
Groep 5 tot en met 8
De kinderen zullen op de lijst van hun klas gevraagd worden om hun naam op te schrijven bij de dag/dagen dat ze zullen overblijven. De lijst blijft de hele week aanwezig en kan indien gewenst dagelijks worden ingevuld. Het is dus niet noodzakelijk op maandag de overblijfdagen voor de gehele week aan te geven.
 
Afmeldingen
Afmeldingen vinden plaats via de coördinator (Mobiel: 06-4512 4598) op de ochtend van de betreffende overblijfdag.
 
Gedragsregels
Leerlingen die van de voorziening gebruik maken worden geacht zich te houden aan de algemene gedragsregels die op De Trekvogel gelden (zie Schoolgids).
Indien een leerling zich hier niet aan houdt en voor problemen zorgt, is de coördinator in samenspraak met de directie bevoegd de leerling tijdelijk, en in het uiterste geval voorgoed, uit te sluiten van de TSO.
 
Kosten
De kosten voor de voorziening komen voor rekening van de ouders/verzorgers.
Van deze kosten worden de vergoedingen voor overblijfkrachten betaald. De Kloek stelt jaarlijks het overblijftarief vast en meldt voor 1 juni de evt. wijziging die dan per 1 augustus ingaat voor het komende schooljaar. Tariefsverhogingen kunnen alleen worden ingevoerd met de toestemming van de school en zullen altijd worden onderbouwd door De Kloek .
De kosten kunnen op de volgende manier worden voldaan:

  • aanschaf van een 20 “ritten kaart” à €32,--.
  • betaling per keer à  €1,60.

Het geld moet voorafgaand aan het overblijven contant worden voldaan (via de leerling) aan de overblijfcoördinator.
De strippenkaart wordt op school bewaard. Als de kaart vol is, gaat er een strookje in de broodtrommel mee terug naar huis, waarop staat dat de leerling nog 2 (of 1) keer kan overblijven. Is de kaart aan het einde van het schooljaar nog niet vol, dan gaat deze automatisch mee naar het volgende jaar. 
Bij herhaaldelijk niet betalen kan een leerling, na een 1e mondelinge aanmaning en een 2eschriftelijke aanmaning bij ouders/verzorgers, geweigerd worden voor TSO.
Een nieuwe 20-rittenkaart kan pas dan aangeschaft worden wanneer de oude kaart bijna vol is.
Bij een tariefsverhoging, die uiterlijk 1 juni bekend gemaakt wordt, kan de oude 20-rittenkaart per 1 augustus zonder bijbetaling vol gemaakt worden.
 
Klachten
Voor alle vragen, opmerkingen of eventuele klachten met betrekking tot het overblijven van de leerlingen, kunnen ouders/verzorgers terecht bij de overblijfcoördinator of bij één van de bestuursleden van De Kloek.
 
Meer informatie
Raadpleeg voor meer informatie het Werkplan van De Kloek.